Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla firmy Piglon Kośny Mirecki Spółka Jawna ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,  wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP, płeć, datę urodzenia a także można przekazać dane dot. preferencji i kwalifikacji zawodowych.
Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 1. informacje przekazywane nam bezpośrednio,
 2. informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej https://piglon.pl (dalej jako: Strona),
 3. informacje, które gromadzimy z innych źródeł.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane związane z identyfikacją lub weryfikacją klienta w szczególności takie, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 3. numer telefonu,
 4. adres zamieszkania,
 5. adres korespondencyjny,
 6. numer i seria dokumentu tożsamości,
 7. numer PESEL,
 8. numer NIP,
 9. numer REGON,
 10. numer rejestracyjny pojazdu,
 11. informacje służące do oceny zdolności kredytowej (takie, jak: zaległe płatności, stan zadłużenia, stan konta, zobowiązania wobec osób fizycznych i prawnych),
 12. dane dotyczące partnera/ki klienta (takie, jak: imię i nazwisko, nr i seria dokumentu tożsamości, nr Pesel, adres zamieszkania),
 13. inne dane niezbędne do realizacji czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla:

 1. zawarcia, wykonywania lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową w tym czynności
  poprzedzających jej zawarcie, takich jak np.: weryfikacja klienta czy analiza zdolności kredytowej,
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowych,
 3. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej lub komunikowania się przez tą stronę. Aby to robić, wykorzystujemy dane
  identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody,
 4. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, reklamacje i wnioski,
 5. umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi (korzystanie z panelu klienta),
 6. nawiązania kontaktu z klientem w celu podjęcia np. negocjacji warunków lub zawarcia umowy.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Piglon Kośny Mirecki Spółka Jawna (dalej: Piglon). Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Adres siedziby: ul. Zielona 26, 55-093 Kiełczów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numery: KRS: 0000772493, NIP: 8961584549, REGON: 382599759.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych ma firma Piglon.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Możemy przekazać dane osobowe wyłącznie zaufanym stronom trzecim, jeśli przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji usług wykonywanych za pośrednictwem stron trzecich. W szczególności przekazanie danych osobowych będzie niezbędne do realizacji umów leasingu, wynajmu, kredytu, pożyczki, faktoringu, ubezpieczenia, kupna-sprzedaży oraz innych umów, których firma Piglon nie jest stroną a wyłącznie pośrednikiem w ich zawarciu. W takiej sytuacji właściciel danych osobowych zostanie poinformowany o przekazaniu danych w celu realizacji umowy.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników stronom trzecim, jeśli w naszej opinii ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

Profilowanie

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania Strony. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są,
aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika,
 • zapisanie stanu sesji użytkownika,
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku.
 1. Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają
  korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

  • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
  • przywrócenie sesji użytkownika,
  • sprawdzenie, czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
  • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników.
 2. Piglon korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  • monitorowanie ruchu na naszych stronach www,
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,
  • badanie zapisów na newslettery, wykorzystanie narzędzia do komunikacji.
 3. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
  • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com),
  • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn,
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookies.

Piglon zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach będzie się to wiązało z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi lub
funkcjonalności.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej prawną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Piglon. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy Piglon przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej
  zgody przez użytkownika,
 2. w przypadku, gdy Piglon przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres
  przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 3. w przypadku, gdy Piglon przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Piglon – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy Piglon przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Piglon, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. masz nieuregulowany dług wobec Piglon,
 2. jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy
  sposób,
 3. Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy
  zmarli).

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Piglon:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Piglon. Piglon zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego
procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 1. wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 2. edytując ustawienia swojego konta w panelu klienta,
 3. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie,
 4. wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@piglon.pl.

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby Piglon ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Piglon, wtedy Piglon ograniczy
  jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 2. jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Piglon musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i
  zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
 4. jeśli Piglon nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracowników, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres biuro@piglon.pl.

W trakcie weryfikacji Twojego wniosku możemy poprosić o doprecyzowanie informacji lub czynności, których dotyczy Twoje żądanie.

Poinformujemy Cię o podjętych działaniach najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Twojej informacji. Jeśli skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczba żądań uniemożliwi nam udzielenie informacji w tym terminie, powiadomimy Cię o tym podając
przyczynę opóźnienia.

Wnioski w sprawie realizacji praw są bezpłatne, chyba że Twoje żądania są nadmierne lub ewidentnie nieuzasadnione w szczególności na swój ustawiczny charakter.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że Piglon przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.